Ideje roditeljima za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju

Poštovani roditelji/staratelji,
Za vrijeme aktuelne situacije, pandemije virusa COVID-19, mnoga djeca sa smetnjama u razvoju su ostala u kućama. Upravo iz tog razloga roditeljima je potrebno malo ideja kako na pravi način da organizuju vrijeme svoje djece. Stručni tim Dnevnog centra je na osnovu do sada realizovanih aktivnosti u radu sa našim korisnicima, naveo neke od predloga (upotpunjene pojašnjenjima, kao i fotografijama sa naših radionica koje slikovito pojašnjavaju aktivnost), koje možete pronaći klikom na link u prilogu.
U narednom periodu objavljivaćemo još aktivnosti koje možete da radite kako bi period koji nam predstoji bio zanimljiviji i kako bi korisnici zadržali kontinuitet rada i sačuvala stečene rutine.

IDEJE RODITELJIMA ZA RAD SA DJECOM SA SMETNjAMA U RAZVOJU  pdf down

Poštovani roditelji/staratelji,

Kako postojeće vanredne okolnosti, uzrokovane korona virusom i potreba da ostanemo u svojim domovima ne bi uticale da djeca, tj korisnici Dnevnog centra izgube rutinu i određene navike koje su stekli dolaskom u Centar, u nastavku su dati neki od predloga i načina realizacije aktivnosti.

                Molimo vas da od ponudjenih aktivnosti birate one koje su u skladu sa dosadašnjim Individualnim planom rada vašeg djeteta.

                Iz oblasti životnih vještina preporuke su da:

 • češće peru ruke - više puta u toku dana, prije i poslije obroka i održavaju ličnu higijenu
 • koriste maramice za brisanje nosa i usta
 • učestvuju u kućnim poslovima - čiste prašinu, raspremaju prostorije, vraćaju igračke i predmete u kući na mjesto koje je za to predviđeno, peru šoljice za kafu i čaj, usisavaju …
 • pripremaju napitke - priprema čaja, kafe
 • učestvuju u pripremanju jednostavnih jela - jaje, viršle, supa iz kesice …
 • učestvuju u oblačenju i svlačenju odjeće
 • peglaju i slažu odjeću, peškire ili kuhinjske krpe

                Iz oblasti rada, okupacije i edukacije preporuke su da:

 • slušaju priče, pjesme, bajke i basne…
 • slušaju i razlikuju zvukove iz prirode
 • opisuju predmete iz svog okruženja uz postavljanje dodatnih potpitanja
 • pronalaze predmete iz okruženja na osnovu opisa
 • auditivno se stimulišu zvečkama, zvučnim igračkama, zvukovima iz prirode
 • taktilno se stimulišu -materijali različite teksture (npr: platno-pamuk, somot, koža) i materijali iz prirode (npr: kamenčići,grančice, šišarke...)
 • nabrajaju godišnja doba
 • nabrajaju voće i povrće
 • nabrajaju domaće i divlje životinje
 • škrabaju, crtaju linije ili različite oblike na papiru
 • boje zadate oblike bojicama, flomasterima ili temperama
 • lijepe različite materijale po zadatim oblicima (pirinač, makarone, platno...)
 • cjepkaju i gužvaju papire
 • nižu tjesteninu na kanap
 • hvataju sitne predmete (kuglice, bockalice, zrnevlje...)
 • gnječe plastelin i tijesto
 • prave različite oblike od plastelina i tijesta
 • sijeku makazama zadate oblike
 • slušaju muziku ili dječije pjesme po svom izboru
 • igraju i izvode određene pokrete
 • igra loptom - dobacivanje loptom sa jednom i obje ruke, hvatanje lopte, kotrljanje lopte, obaranje predmeta loptom
 • slažu kocke
 • ubacuju predmete u posudu
 • igraju društvene igre ( npr. ne ljuti se čovječe)

                Za djecu koja imaju motoričke smetnje preporučujemo roditeljima da rade lagane vježbe

 • mijenjaju položaj tijela - ležeći na stomaku, leđima, boku i sjedeći
 • pasivne vježbe - razgibavanje ruku i nogu
 • blaga masaža u sjedećem i ležećem položaju
 • hod po ravnom
 • hod uz i niz stepenice
 • hod uz pomoć hodalice

Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Vanredne oklonosti nijesu uticale da zaboravimo obilježiti Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom. Ovog puta to činimo simbolično, kolažom fotografija naših ranijih aktivnosti obilježavanja ovog Dana.

S A O P Š T E NJ E

Upravni odbor JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je na sjednici održanoj dana,16.03.2020.godine upoznat sa činjenicama i okolnostima slučaja povodom kojeg je rad Dnevnog centra u crnogorskim medijima dana, 13.03.2020. godine predstavljen u negativnom kontekstu, te u cilju blagovremenog i istinitog informisanja javnosti, Upravni odbor  izdaje sledeće

 

S A O P Š T E NJ E

 

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić obavlja djelatnost utvrdjenu Statutom i pruža usluge u skladu sa Zakonom o dječijoj i socijalnoj zaštiti, Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i miniimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici, Etičkim kodeksom za zaposlene  u socijalnoj  i dječijoj zaštiti i drugim propisima koji uređuju rad u ovoj oblasti. JU Dnevni centar obavlja djelatnost I pruža usluge na osnovu Licence za rad,što znači da ispunjava sve uslove: normativne, tehničke, kadrovske i druge za obavljanje iste.  

Rad i aktivnosti u Dnevnom centru su, osim Zakonom,  precizirani i Procedurama za rad u Dnevnim centrima, i isti se odvijaju u radu sa korisnicima uz korišćenje  metoda koje su odobrene i preporučene  od strane stručnih lica ne samo iz Crne Gore nego i regiona. Dnevni centar posebnu pažnju posvećuje stalnom unapredjenju kvaliteta pružanja usluga kroz permanentnu edukaciju zaposlenih, o čemu govori sve veći broj njihovih licenci i sertifikata, kao i primjena novih metoda rada koje su rezultat verifikovanih naučnih istraživanja u ovoj oblasti

Sporni slučaj o kojem je javnost na neprihvatljiv način  informisana 13.03.2020. je bio predmet ispitivanja od strane nadležnih državnih organa: Inspekcije socijalne i dječje zaštite kao i Uprave policije i Tužilaštva. Uvidom u raspoloživu dokumentaciju i provjerom svih relevantnih činjenica nadležni državni organi su  utvrdili da ne postoje propusti u radu, te ni ogovornost zaposlenih i odgovornih lica u Dnevnom centru.    

Poštujući važeće propise, a osobito Zakon o zaštiti ličnih podataka, kao i stroge moralne principe kojih se Dnevni centar pridržava u radu sa licima sa invaliditetom i njihovim porodicama, Upravni odbor neće komentarisati infomacije koje su objavljene u crnogorskim medijima, niti iznositi detalje slučaja na koje se odnose.

Upravni odbor posebno cijeni činjenicu da je, zahvaljujući zalaganju i posvećenosti Direktora Dnevnog centra i svih zaposlenih, Dnevni centar tokom desetogodišnjeg rada stekao zavidnu reputaciju u obavljanju svoje djelatnosti, a na zadovoljstvo korisnika usluga, njihovih porodica i društvene zajednice.

             

           

           

Jezik

Traži