Mjere koje su preduzete u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, u vezi pandemije COVID – 19

 • Zabranjen je ulaz svim licima osim zaposlenih i korisnika, sa jasno istaknutim obavještenjem na ulazu o zabrani ulaska, obavezi nošenja maske i obaveznoj dezinfekciji ruku.
 • Na ulazu je postavljena barijera za dezinfekciju obuće sa propisanim sredstvom za dezinfekciju.
 • Prilikom ulaska korisnika i zaposlenih, ovlašćeno lice medicinske struke vrši mjerenje bezkontaktnim toplomjerom.
 • Nakon mjerenja temperature, prilikom ulaska vrši se dezinfekcija ruku,
 • Nakon ulaska se odlaže obuća u kojoj je korisnik/zaposleni došao, na predviđeno mjesto, a obuva obuća za boravak u Dnevnom centru.
 • Zaposleni su dužni nosisti zaštitnu masku u prostorijama Dnevnog centra.
 • Zaposleni su dužni održavati propisanu fizičku distancu ukoliko je to moguće.
 • Zaposleni su dužni, ukoliko dođe do kontakta sa korisnicima, da izvrše dezinfekciju ruku, korisnicima i sebi.
 • Sve prostorije su snadbjevene sredstvima za dezinfekciju ruku, koja su postavljena na istaknutim mjestima.
 • Dezinfekcija podova se vrši dva puta u toku dana paročistačem (90 stepeni C) i propisanim sredstvom za dezinfekciju.
 • Dezinfekcija kvaka i radnih površina se vrši tri puta u toku radnog vremena propisanim sredstvom za dezinfekciju.
 • U Dnevnom centru je određena prostoriija za izolaciju, ukoliko se pojavi sumnja na simptome COVID-19, u toku boravka u centru, u koju se izdvaja lice sa simptomima do momenta odlaska iz Ustanove, kroz poseban izlaz.
 • Na kraju radne sedmice, vrši se generalna dezinfekcija prostorija Dnevnog centra.
 • Dvorište Dnevnog centra je dezinfikovano od strane službe JP Vododvod Nikšić.

Realizacija programa javnog rada „Personalni asistent“

U toku je realizacija programa javnog rada „Personalni asistent“ koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Ovim programom u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom je radno angažovano šest lica na poslovima personalnog asistenta, na period od četiri mjeseca, čime je ujedno dat doprinos poboljšanju kvaliteta pružanja usluga u radu sa korisnicima.

 

Prva Nacionalna dječija SOS linija u Crnoj Gori

VIZUALI 2020 05 30 Nacionalna SOS linija FOTO 2 c VIZUALI 2020 05 30 Nacionalna SOS linija FOTO 1 c

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u decembru 2018.godine, u cilju pružanja podrške djeci i mladima Crne Gore da slobodno i anonimno govore o svojim problemima, strahovima i sumnjama uspostavilo uslugu Nacionalna SOS dječija linija. Nacionalna dječija SOS linija je licencirana, savjetodavna telefonska usluga, čiji su osnovni principi anonimnost, povjerljivost, besplatnost i dostupnost. Pružalac ove usluge je JU Dječiji dom "Mladost" Bijela, koji je svoje višedecenijsko iskustvo u radu sa djecom i porodicama stavio u službu podrške djeci i mladima kroz savjetodavni rad u zaštiti od zlostavljanja i zanemarivanja kao i prevencije svih oblika nasilja. Djeci koja se obraćaju za pomoć zagarantovana je diskrecija. Za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, u okviru kampanje #OstaniDoma, proširena je usluga Nacionalne linije i omogućeno je svakom djetetu u Crnoj Gori da dobije psihološku podršku i savjete u vezi s virusom Covid-19. Nacionalna SOS dječija linija u Crnoj Gori dio je SOS dječijih linija koje je Evropska komisija uspostavila u većini zemalja EU i sve imaju isti broj: 116-111. U cilju unapređenja ove usluge, novim Planom transformacije Dječjeg doma ”Mladost” Bijela 2020-2024 planirano je da besplatna savjetodavna telefonska linija bude na raspolaganju djeci Crne Gore tokom cijele godine.

Počeli smo rad sa korisnicima, strogo poštujući definisane mjere

Mjere zaštite u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19

U cilju organizacije dozvoljenog rada u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19 i smanjenja rizika od mogućeg inficiranja, odnosno prenošenja virusa COVID – 19 tokom prijema i boravka korisnika, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore, definisala Mjere zaštite u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19 koje su usvojene na Upravnom odboru.

 

pdfMjere zaštite COVID - 19

 

Jezik

Traži