Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Vanredne oklonosti nijesu uticale da zaboravimo obilježiti Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom. Ovog puta to činimo simbolično, kolažom fotografija naših ranijih aktivnosti obilježavanja ovog Dana.

S A O P Š T E NJ E

Upravni odbor JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je na sjednici održanoj dana,16.03.2020.godine upoznat sa činjenicama i okolnostima slučaja povodom kojeg je rad Dnevnog centra u crnogorskim medijima dana, 13.03.2020. godine predstavljen u negativnom kontekstu, te u cilju blagovremenog i istinitog informisanja javnosti, Upravni odbor  izdaje sledeće

 

S A O P Š T E NJ E

 

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić obavlja djelatnost utvrdjenu Statutom i pruža usluge u skladu sa Zakonom o dječijoj i socijalnoj zaštiti, Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i miniimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici, Etičkim kodeksom za zaposlene  u socijalnoj  i dječijoj zaštiti i drugim propisima koji uređuju rad u ovoj oblasti. JU Dnevni centar obavlja djelatnost I pruža usluge na osnovu Licence za rad,što znači da ispunjava sve uslove: normativne, tehničke, kadrovske i druge za obavljanje iste.  

Rad i aktivnosti u Dnevnom centru su, osim Zakonom,  precizirani i Procedurama za rad u Dnevnim centrima, i isti se odvijaju u radu sa korisnicima uz korišćenje  metoda koje su odobrene i preporučene  od strane stručnih lica ne samo iz Crne Gore nego i regiona. Dnevni centar posebnu pažnju posvećuje stalnom unapredjenju kvaliteta pružanja usluga kroz permanentnu edukaciju zaposlenih, o čemu govori sve veći broj njihovih licenci i sertifikata, kao i primjena novih metoda rada koje su rezultat verifikovanih naučnih istraživanja u ovoj oblasti

Sporni slučaj o kojem je javnost na neprihvatljiv način  informisana 13.03.2020. je bio predmet ispitivanja od strane nadležnih državnih organa: Inspekcije socijalne i dječje zaštite kao i Uprave policije i Tužilaštva. Uvidom u raspoloživu dokumentaciju i provjerom svih relevantnih činjenica nadležni državni organi su  utvrdili da ne postoje propusti u radu, te ni ogovornost zaposlenih i odgovornih lica u Dnevnom centru.    

Poštujući važeće propise, a osobito Zakon o zaštiti ličnih podataka, kao i stroge moralne principe kojih se Dnevni centar pridržava u radu sa licima sa invaliditetom i njihovim porodicama, Upravni odbor neće komentarisati infomacije koje su objavljene u crnogorskim medijima, niti iznositi detalje slučaja na koje se odnose.

Upravni odbor posebno cijeni činjenicu da je, zahvaljujući zalaganju i posvećenosti Direktora Dnevnog centra i svih zaposlenih, Dnevni centar tokom desetogodišnjeg rada stekao zavidnu reputaciju u obavljanju svoje djelatnosti, a na zadovoljstvo korisnika usluga, njihovih porodica i društvene zajednice.

             

           

           

Učešće na manifestaciji “Sajam sporta Nikšić 2020”

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić je u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, danas, 04. marta 2020 god realizovao manifestaciju “Sajam sporta Nikšić 2020” na kojoj su učesvovali i korisnici Dnevnog centra, ujedno i sportisti SK Specijalna Olimpijada Nikšić. Manifestaciju su otvorili ministar sporta i mladih, Nikola Janović i predsjednik Opštine Nikšić, Veselin Grbović kojima smo imali priliku prezentovati naš rad i bavljenje sportom u okviru Specijalne Oplimpijade Nikšić, kao i uručiti prigodne poklone.

Jezik

Traži